תקנון מבצע/הגרלה

הגרלת מכשיר לימוד שינה מבית ZAZU במדיה החברתית

 

א. הגדרות

יובהר כי הניסוח בתקנון זה הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד, והוא מתייחס גם לנקבה.

מבלי לגרוע משאר ההגדרות המופיעות בתוכנית זו, יפורשו המונחים הבאים בהתאם לאמור לידם, והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת מתוכן העניין או מהקשר הדברים:

 1. "תכנית ההגרלה/מבצע"- ההוראות המופיעות בתכנית זו לפי העניין;

 2. "משתתף"- כל אדם שיש לו עמוד פייסבוק.  .   

 3. "זוכה"- משתתף אשר השתתף במבצע מחשבון הפייסבוק הפרטי שלו בהתאם להנחיות המפורטות בתקנון, וזכה בפרס;

 4. "הפרס"- הפרס מכשיר לימוד שינה מבית ZAZU

 5. "אתר המבצע"- עמוד הפייסבוק של "ליטל פינגווין" אשר ישמש את החברה לצורך תכנית ההגרלה/מבצע וממנה יבחר הטופס המשתתף הזוכה. 

 

ב. כללי

 1. החל מיום 25/08/2020 ועד יום 27/08/2020 (להלן: "תקופת המבצע"). 

 2. החברה תהיה רשאית להאריך או לשנות את משך המבצע או תחילתו, לערוך הגרלות נוספות  ולהוסיף פרסים, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

ג. קריטריונים להשתתפות במבצע/הגרלה

רשאי להשתתף במבצע/הגרלה אדם המקיים את התנאים המצטברים הבאים:

 1. בעל חשבון ברשת החברתית – "פייסבוק" אשר ביצע "לייק" לעמוד הפייסבוק של "Little Penguin", שיתף את המבצע שפורסם בפוסט המבצע/הגרלה בעמוד הפייסבוק של " Little Penguin " (להלן: "הפוסט")

 2. הוא אינו עובד החברה. 

 3. משתתף אשר לא יעמוד בתנאי ההשתתפות ו/או ינקוט בפעולות בחוסר תום לב על מנת  לזכות בפרס וכן משתתף אשר פרטי עמוד הפייסבוק שלו יתבררו כלא אמיתיים (חשבון פיקטיבי), יפסל וזכאותו לפרס תבוטל על פי שיקול דעתה של החברה.

 

ה. מועד ההגרלה ואופן ביצועה

 1. החברה תערוך הגרלה בין המשתתפים הרשאים להשתתף במבצע/הגרלה, ביום 30/08/2020

 2. ההגרלה תבוצע על ידי החברה ובפיקוחה. נציג החברה יבחר באקראי את הזוכה
  אשר מילא אחר תנאי ההשתתפות בהגרלה ויתעד את אופן ההגרלה בווידאו.

 3. אם יתקיימו נסיבות שבהן החברה תמצא לנכון לשלוף פתק השתתפות נוסף, כמפורט להלן בתקנון, יהיה טופס זה הטופס הזוכה אשר יזכה את בעליו בפרס ולא יהיו לבעלי פתק ההשתתפות הראשון שנשלף שום טענות כלפי החברה.

 4. מסירת הפרס לזוכה מותנית בהצגת תעודה מזהה של אותו אדם והתאמת פרטיו לפרטים המופיעים בטופס שזכה.

 5. מובהר כי עצם ההשתתפות במבצע תחשב להסכמת הזוכה לפרסום פרטיו של הזוכה, הזוכה מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

 6. יובהר כי הפרס הינו אישי, לזוכה בלבד, ואינו ניתן להעברה, להסבה, לשינוי, להחלפה או להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר, למעט אם הנהלת החברה תחליט אחרת.

 7. יובהר כי ההשתתפות בהגרלה, לרבות מימוש הזכויות בפרס, הינה על אחריותם הבלעדית של המשתתפים.

 8. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות חלקים בתקנון זה ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, במקרה של תקלה, שיבוש, רמאות או התנהגות שאינה הוגנת מצד משתתף/משתתפים ו/או שמונעת מלהשתתף בצורה הוגנת בהגרלה.

 

ו. תוצאות ההגרלה

 1. תוצאות ההגרלה יפורסמו בעמוד הפייסבוק של Little Penguin  וכן תישלח לזוכה הודעה
  בדבר הזכייה לפייסבוק של הזוכה לפי חשבון הפייסבוק ממנו ביצע את ההשתתפות בהגרלה.

 2. תוצאות ההגרלה יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.

ז. שינויים עתידיים

 1. החברה תהא רשאית לבצע כל שינוי בפרטי ההגרלה לרבות תנאי השתתפות, מועד ההגרלה, הזוכים והפרס לזוכים. מובהר כי כל שינוי כאמור יהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה והוראות השינוי יגברו על הוראות תקנון זה ככל שתהא סתירה ביניהם.

 2. הוראות השינוי, ככל שינתנו, יצורפו כנספח לתקנון וימסרו למשתתפים בהגרלה.  

עקבו אחרינו
 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • YouTube Social Icon

© 2018 Little Penguin

מה ללבוש לישון תינוק